קשרי לקוחות

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תיערך ביום ד', 8 במאי 2024 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב דן 3, יבנה, אשר על סדר יומה התקשרות ועדכון תנאי כהונתם והעסקתם של קרובים של בעלי השליטה.

כל מי שיחזיק במניות החברה ביום ד', 10 באפריל 2024, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף לדיווח המיידי (שפרטיו מובאים להלן), שיומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם להוראות הדין.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום 28 באפריל 2024.

דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה כאמור, עד 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום 3 במאי 2024.

ככל שלא יתהווה מניין חוקי תידחה האסיפה ליום ד', 15 באפריל 2024, באותה שעה ובאותו מקום ("אסיפה נדחית").

אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 1 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-031612) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת - https://maya.tase.co.il/reports/details/1584731.

 

 

 

03-9537111​

קבוצת אחים יעקובי

HE

דרושים